newlogo

כפר הנוער רמת הדסה         השקדים 111, קרית טבעון   |    חייגו עכשיו: 053-62898573

אמנת הכפר

Amana1

רמת הדסה

מהווה מסגרת מחנכת, תומכת ומקדמת המעניקה לחניכיה חום וביטחון, ומספקת את צרכיהם הפיזיים, החינוכיים והטיפוליים.
מטרות כפר הנוער רמת הדסה הן להבטיח לחניכים חיי יומיום מספקים, לקדם כל חניך, להביאו למיצוי יכולותיו ולהכשירו להשתלבות בחברה. 

מטרת האמנה

מטרת האמנה היא לאפשר קיומה של אווירה בטוחה ובונה בכפר, כך שניתן יהיה להשיג את מטרות הכפר.  ערכי היסוד והמסרים המבוטאים באמנה מהווים בסיס לכללי ההתנהגות אותם אנו מבקשים לאמץ כאורח חיינו בכפר. אנו מאמינים כי שמירה על עקרונות יסוד, כללי התנהגות, זכויות וחובות של הבאים בשערי הכפר, שיתוף פעולה בין הצוותים, החניכים וההורים, וראיית הכפר כולו כמקום חינוכי שנעים להיות בו - יאפשרו לנו לעשות זאת.

ערכי היסוד של הכפר

חיי אדם - "ובחרת בחיים"
כבוד האדם - "יהא כבוד חבריך חביב עליך כשלך"
אחריות אישית - אני מחויב למעשה ולהתנהגות ואני כתובת למעשיי
אומץ - בחציית גבולות הקושי שוכנת ההזדמנות
חברות - "ואהבת לרעך כמוך" "טובים השניים מן האחד"
אמינות - אהיה ישר והגון עם חבריי ומחנכיי
עבודה - "בזיעת אפך תאכל לחם", "יגעת - מצאת"
תרומה לחברה (מעורבות) - "אין יוציא עצמו אדם מן הכלל, יהא נכסף לטוב הכללי"
קשר לארץ ולסביבה - "האדם אינו אלא תבנית נוף מולדתו"